pristine

Rifreskuar së fundmi

Platforma e të dhënave të hapura

Platforma e të Dhënave të hapura - i ofron publikut të gjerë dhe çdo përdoruesi të internetit qasje në statistikat gjyqësore që kanë të bëjnë me punën e gjykatave dhe gjyqtarëve në Kosovë. Kjo platformë është një mekanizëm digjital që u mundëson përdoruesve të marrin dhe analizojnë të dhëna jo personale dhe të anonimizuara nga Sistemi Informativ i Menaxhimit të Lëndëve (SMIL).

Raporte të paracaktuara

Raportet e paracaktuara ofrojnë statistika të lëndëve të ofruara nga 7 raporte që përmbajnë informata të përgjithshme të lëndës, për qytetarët, gjyqtarët, gjykatat dhe gjyqtarët e tyre, lëndët e caktuara, periudhën e vendimit përfundimtar si dhe seancat. Trendet e lëvizjes së lëndëve gjyqësore në një periudhë të caktuar mund të përcillen përmes grafikëve dhe tabelave të ndryshme të paraqitura vizualisht.

Raporte të paracaktuara

Raport dinamik

Raporti dinamik ofron mundësi të avancuar për përdorimine të dhënave të gjykatës dhe përgatitjen e statistikave të nevojshme. Ekziston mundësia për përcaktimin sipas nevojave të formatit të raportit duke zgjedhur kolonat, rreshtat si dhe masat për të raportuar statistika më komplekse.

Raport dinamik